Logowanie | Rejestracja
PL | EN

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Poniższe informacje są Pani/Panu przekazywane w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Informacje na temat administratora danych

Niniejszym informujemy Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych w tym w zakresie marketingu produktów i usług jest Dominka Naziębły Studio Projektowe adres: ul. Warszawska 118 (96-320 Mszczonów).

 

Kontakt z inspektorem ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail wislaki@dominikanaziebly.comlub pisemnie na adres pocztowy Administratora.

Informacja w przedmiocie obowiązku podania danych i konsekwencji ich niepodania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest dobrowolne. W każdym przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych połączone jest z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, dane takie są podawane dobrowolnie, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność ich przetwarzania przez Spółkę w celu, na który udzielona miałaby zostać zgoda.   

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych. Okresy przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Dominka Naziębły Studio Projektowe adres: ul. Warszawska 118 (96-320 Mszczonów), we wskazanych poniżej celach, na wskazanych poniżej podstawach prawnych. Dla realizacji tych celów Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wskazane poniżej okresy

Informacja na temat odbiorców danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych, a więc podmiotami, którym będą ujawniane Pana dane będą:, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, pocztowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz usługi marketingowe, biegli rewidenci w związku z audytem, organy nadzoru.

 

Informacja na temat Pani/Pana uprawnień:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Admnistratora, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Admnistartor przetwarza Pani/Pana dane osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej;
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania);
  3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO, a w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a także gdy cofnie Pani/Pan zgodę, na podstawie, której dane osobowe były przetwarzane i nie ma innej podstawy przetwarzania. Uprawnienie to przysługuje Pani/Panu o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO; w przypadku ograniczenia przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania;
  5. prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu:

Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przewarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią (tj. podmiot któremu Admnistrator powierzyła przetwarzanie danych osobowych. Prawo do sprzeciwu obejmuje również przypadki profilowania na podstawie wskazanych przepisów. Mimo wniesienia sprzeciwu  Admnistrator będzie jednak mogła nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego:

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Pani/Pana dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa.

Prawo do wycofania zgody:

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.