Logowanie | Rejestracja
PL | EN

REGULAMIN DLA SKLEPU INTERNETOWEGO
HTTP://WISLAKI.COM/

OBOWIĄZUJE OD 25 GRUDNIA 2014 R.
ZAWARCIE UMOWY POMIĘDZY KUPUJĄCYM A SPRZEDAJĄCYM MOŻE NASTĄPIĆ NA DWA SPOSOBY.
KUPUJĄCY MA PRAWO PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA DO NEGOCJACJI WSZELKICH ZAPISÓW UMOWY ZE SPRZEDAJĄCYM, W TYM RÓWNIEŻ ZMIENIAJĄCYCH ZAPISY PONIŻSZEGO REGULAMINU. NEGOCJACJE TE POWINNY BYĆ PROWADZONE W FORMIE PISEMNEJ I KIEROWANE NA ADRES SPRZEDAJĄCEGO (DOMINIKA NAZIĘBŁY STUDIO PROJEKTOWE, UL. WARSZAWSKA 118, 96-320 MSZCZONÓW).
W PRZYPADKU ZREZYGNOWANIA PRZEZ KUPUJĄCEGO Z MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY NA DRODZE INDYWIDUALNYCH NEGOCJACJI ZASTOSOWANIE MA PONIŻSZY REGULAMIN I STOSOWNE PRZEPISY PRAWA.


REGULAMIN:
§1 DEFINICJE

1.    ADRES POCZTOWY - IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INSTYTUCJI, POŁOŻENIE W MIEJSCOWOŚCI (W PRZYPADKU MIEJSCOWOŚCI PODZIELONEJ NA ULICE: ULICA, NUMER BUDYNKU, NUMER MIESZKANIA LUB LOKALU; W PRZYPADKU MIEJSCOWOŚCI NIEPODZIELONEJ NA ULICE: NAZWA MIEJSCOWOŚCI I NUMER NIERUCHOMOŚCI), KOD POCZTOWY ORAZ MIEJSCOWości

2.    ADRES REKLAMACYJNY:
DOMINIKA NAZIĘBŁY, UL. MARSZAŁKOWSKA 56/25A
00-545 WARSZAWA

3.    CENNIK DOSTAW – ZNAJDUJĄCE SIĘ POD ADRESEM http://wislaki.com/strona/platnosc-wysylka ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH RODZAJÓW DOSTAWY I ICH KOSZTÓW.

4.    DANE KONTAKTOWE:
DOMINIKA NAZIĘBŁY STUDIO PROJEKTOWE
UL. WARSZAWSKA 118
96-320 MSZCZONÓW
E-MAIL: WISLAKI@DOMINIKANAZIEBLY.COM
TELEFON: 697 629 571

5.    DOSTAWA – RODZAJ USŁUGI PRZEWOZOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM PRZEWOŹNIKA I KOSZTU WYMIENIONA W CENNIKU DOSTAW ZNAJDUJĄCYM POD ADRESEM http://wislaki.com/strona/platnosc-wysylka

6.    DOWÓD ZAKUPU – FAKTURA, RACHUNEK LUB PARAGON WYSTAWIONE ZGODNIE Z POLSKĄ USTAWĄ O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI I INNYMI STOSOWNYMI PRZEPISAMI PRAWA.

7.    KARTA PRODUKTU – POJEDYNCZA PODSTRONA SKLEPU ZAWIERAJĄCA INFORMACJE O POJEDYNCZYM PRODUKCIE,

8.    KLIENT – PEŁNOLETNIA OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A POSIADAJĄCA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, DOKONUJĄCA U SPRZEDAJĄCEGO ZAKUPU ZWIĄZANEGO BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.

9.    KODEKS CYWILNY – USTAWA KODEKS CYWILNY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 ROKU Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.

10.    KONTO – OZNACZA USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCĄ NA PROWADZENIU KONTA KUPUJĄCEGO W SERWISIE

11.    KONSUMENT  – OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, DOKONUJĄCA U SPRZEDAJĄCEGO ZAKUPU NIEZWIĄZANEGO BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ

12.    KOSZYK – LISTA PRODUKTÓW SPORZĄDZONA Z OFEROWANYCH W SKLEPIE PRODUKTÓW NA PODSTAWIE WYBORÓW KUPUJĄCEGO

13.    KUPUJĄCY – ZARÓWNO KONSUMENT, JAK I KLIENT.

14.    MIEJSCE WYDANIA RZECZY – ADRES POCZTOWY LUB PUNKT ODBIORU WSKAZANE W ZAMÓWIENIU PRZEZ KUPUJĄCEGO.

15.    MOMENT WYDANIA RZECZY – MOMENT, W KTÓRYM KUPUJĄCY LUB WSKAZANA PRZEZ NIEGO DO ODBIORU OSOBA TRZECIA OBEJMIE RZECZ W POSIADANIE

16.    Newsletter – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail, polegającą na cyklicznym przekazywaniu kupującemu treści w postaci listu elektronicznego (e-mail)

17.    PŁATNOŚĆ – METODA DOKONANIA ZAPŁATY ZA PRZEDMIOT UMOWY I DOSTAWĘ WYMIENIONA POD ADRESEM http://wislaki.com/strona/platnosc-wysylka

18.    PRAWO KONSUMENCKIE – OZNACZA USTAWĘ Z DNIA 30 MAJA 2014 ROKU O PRAWACH KONSUMENTA

19.    PRODUKT – MINIMALNA I NIEPODZIELNA ILOŚĆ RZECZY, KTÓRA MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA, A KTÓRA PODANA JEST W SKLEPIE SPRZEDAJĄCEGO JAKO JEDNOSTKA MIARY PRZY OKREŚLENIU JEGO CENY (CENA/JEDNOSTKA).
20.    PRZEDMIOT UMOWY – PRODUKTY I DOSTAWA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM UMOWY
21.    PRZEDMIOT śWIADCZENIA – PRZEDMIOT UMOWY

22.    PUNKT ODBIORU – MIEJSCE WYDANIA RZECZY NIEBĘDĄCE ADRESEM POCZTOWYM, WYMIENIONE W ZESTAWIENIU UDOSTĘPNIONYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO W SKLEPIE

23.    RZECZ – RZECZ RUCHOMA MOGĄCA BYĆ LUB BĘDĄCA PRZEDMIOTEM UMOWY
24.    SKLEP – SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM http://WISLAKI.COM/, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO KUPUJĄCY MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE  

25.    SPRZEDAJĄCY: DOMINIKA NAZIĘBŁY STUDIO PROJEKTOWE, ULICA WARSZAWSKA 118, 96-320 MSZCZONÓW, NIP 8381793940, REGON 143782747, ZAREJESTROWANY I WIDOCZNY W EWIDENCJI CEIDG POD ADRESEM DOMINIKA NAZIĘBŁY STUDIO PROJEKTOWE. KONTO BANKOWE: 60 1050 1924 1000 0090 9180 7397  

26.    SYSTEM – ZESPÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA, ZAPEWNIAJĄCY PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE A TAKŻE WYSYŁANIE I ODBIERANIE DANYCH POPRZEZ SIECI TELEKOMUNIKACYJNE ZA POMOCĄ WŁAŚCIWEGO DLA DANEGO RODZAJU SIECI URZĄDZENIA KOŃCOWEGO, POTOCZNIE OKREŚLANY INTENETEM.

27.    TERMIN REALIZACJI – PODANA NA KARCIE PRODUKTU LICZBA GODZIN LUB LICZBA DNI ROBOCZYCH.

28.    UMOWA – UMOWA ZAWIERANA POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY LUB NA ODLEGŁOŚĆ W ROZUMIENIU prawa konsumenckiego W PRZYPADKU KONSUMENTÓW I UMOWA SPRZEDAŻY W ROZUMIENIU ART. 535 USTAWY KODEKS CYWILNY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 ROKU W PRZYPADKU KUPUJĄCYCH.

29.    UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - OZNACZA UMOWĘ O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNYCH ZAWIERANĄ POMIĘDZY KUPUJĄCYM A SPRZEDAJĄCYM, W SZCZEGÓLNOŚCI UMOWA KONTA I UMOWA NEWSLETTERA,

30.    UMOWA KONTA – OZNACZA UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG ZAWARTĄ ODNOŚNIE USŁUGI PROWADZENIA KONTA.
31.    UMOWA NEWSLETTER – OZNACZA UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG ZAWARTĄ ODNOŚNIE USŁUGI NEWSLETTER,

32.    WADA – ZARÓWNO WADA FIZYCZNA, JAK I WADA PRAWNA
33.    WADA FIZYCZNA – NIEZGODNOŚĆ RZECZY SPRZEDANEJ Z UMOWĄ A W SZCZEGÓLNOŚCI, SYTUACJA W KTÓREJ RZECZ:
A.    NIE MA ONA WŁAŚCIWOŚCI, KTÓRE RZECZ TEGO RODZAJU POWINNA MIEĆ ZE WZGLĘDU NA CEL W UMOWIE OZNACZONY ALBO WYNIKAJĄCY Z OKOLICZNOŚCI LUB PRZEZNACZENIA;

B.    NIE MA WŁAŚCIWOŚCI, O KTÓRYCH ISTNIENIU SPRZEDAJĄCY ZAPEWNIŁ KONSUMENTA,

C.    NIE NADAJE SIĘ DO CELU, O KTÓRYM KONSUMENT POINFORMOWAŁ SPRZEDAJĄCEGO PRZY ZAWARCIU UMOWY, A SPRZEDAJĄCY NIE ZGŁOSIŁ ZASTRZEŻENIA CO DO TAKIEGO JEJ PRZEZNACZENIA;

D.    ZOSTAŁA KONSUMENTOWI WYDANA W STANIE NIEZUPEŁNYM;

E.    W RAZIE NIEPRAWIDŁOWEGO JEJ ZAMONTOWANIA I URUCHOMIENIA, JEŻELI CZYNNOŚCI TE ZOSTAŁY WYKONANE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO LUB OSOBĘ TRZECIĄ, ZA KTÓRĄ SPRZEDAJĄCY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ALBO PRZEZ KONSUMENTA, KTÓRY POSTĄPIŁ WEDŁUG INSTRUKCJI OTRZYMANEJ OD SPRZEDAJĄCEGO;

F.    NIE MA ONA WŁAŚCIWOŚCI, O KTÓREJ ZAPEWNIAŁ PRODUCENT LUB JEGO PRZEDSTAWICIEL LUB OSOBA, KTÓRA WPROWADZA RZECZ DO OBROTU W ZAKRESIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ OSOBA, KTÓRA PRZEZ UMIESZCZENIE NA RZECZY SPRZEDANEJ SWOJEJ NAZWY, ZNAKU TOWAROWEGO LUB INNEGO OZNACZENIA ODRÓŻNIAJĄCEGO PRZEDSTAWIA SIĘ JAKO PRODUCENT, CHYBA ŻE SPRZEDAJĄCY ZAPEWNIEŃ TYCH NIE ZNAŁ ANI, OCENIAJĄC ROZSĄDNIE, NIE MÓGŁ ZNAĆ ALBO NIE MOGŁY ONE MIEĆ WPŁYWU NA DECYZJĘ KONSUMENTA O ZAWARCIU UMOWY, ALBO GDY ICH TREŚĆ ZOSTAŁA SPROSTOWANA PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

30.    WADA PRAWNA – SYTUACJA, KIEDY RZECZ SPRZEDANA STANOWI WŁASNOŚĆ OSOBY TRZECIEJ ALBO JEST OBCIĄŻONA PRAWEM OSOBY TRZE TRZECIEJ, A TAKŻE JEŻELI OGRANICZENIE W KORZYSTANIU LUB ROZPORZĄDZANIU RZECZĄ WYNIKA Z DECYZJI LUB ORZECZENIA WŁAŚCIWEGO ORGANU.
31.    ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KUPUJĄCEGO ZŁOŻONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU OKREŚLAJĄCE JEDNOZNACZNIE: RODZAJ I ILOŚĆ PRODUKTÓW; RODZAJ DOSTAWY; RODZAJ PŁATNOŚCI; MIEJSCE WYDANIA RZECZY, DANE KUPUJĄCEGO A ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY POMIĘDZY KUPUJĄCYM A SPRZEDAJĄCYM.

§2 WARUNKI OGÓLNE
1.    UMOWA ZAWIERANA JEST W JĘZYKU POLSKIM, ZGODNIE Z prawem konSumenckim oraz Z POLSKIM PRAWEM I NINIEJSZYM REGULAMINEM.

2.    MIEJSCE WYDANIA RZECZY MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

3.    SPRZEDAJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY I ZOBOWIĄZUJE SIĘ ŚWIADCZYĆ USŁUGI I DOSTARCZAĆ RZECZY WOLNE OD WAD.

4.    WSZYSTKIE CENY PODAWANE PRZEZ SPRZEDAJA?CEGO WYRAZ˙ONE SA? W WALUCIE Polskiej I SA? CENAMI BRUTTO. SPRZEDAJĄCY JEST PODATNIKIEM VAT USTAWOWO ZWOLNIONYM Z VAT ZE WZGLĘDU NA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY, A WIĘC PODATEK TEN NIE JEST DOLICZANY DO CEN TOWARÓW. CENY PRODUKTÓW NIE ZAWIERAJĄ KOSZTU DOSTAWY, KTÓRY OKREŚLONY JEST W CENNIKU DOSTAW.

5.    SPRZEDAJĄCY NIE UDZIELA KUPUJĄCEMU GWARANCJI W ROZUMIENIU ART. 577 KODEKSU CYWILNEGO.

6.    POTWIERDZENIE, UDOSTĘPNIENIE, UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE WSZELKICH ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO TYCH INFORMACJI W PRZYSZŁOŚCI NASTĘPUJE W POSTACI:

a.    POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA POPRZEZ WYSŁANIE NA WSKAZANY ADRES E-MAIL: ZAMÓWIENIA, FAKTURY PRO FORMA, INFORMACJI O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY, NINIEJSZEGO REGULAMINU W WERSJI PDF, WZORU FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W WERSJI PDF, LINKÓW DO SAMODZIELNEGO POBRANIA REGULAMINU I WZORCA ODSTĄPIENIA OD UMOWY;

b.    DOŁĄCZENIA DO ZREALIZOWANEGO ZAMÓWIENIA, WYSŁANEGO DO WSKAZANEGO MIEJSCA WYDANIA RZECZY WYDRUKOWANYCH: DOWODU ZAKUPU

7.    SPRZEDAJĄCY NIE POBIERA ŻADNYCH OPŁAT ZA KOMUNIKACJĘ Z NIM Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA NA ODLEGŁOŚĆ, A KUPUJĄCY PONIESIE JEJ KOSZTY W WYSOKOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, JAKĄ ZAWARŁ Z OSOBĄ TRZECIĄ ŚWIADCZĄCĄ NA JEGO RZECZ OKREŚLONĄ USŁUGĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ POROZUMIEWANIE NA ODLEGŁOŚĆ.

8.    SPRZEDAJA?CY ZAPEWNIA KUPUJĄCEMU  POPRAWNE DZIAŁANIA SKLEPU W NASTĘPUJĄCYCH PRZEGLĄDARKACH: IE WERSJA 7 LUB NOWSZA, FIREFOX WERSJA 3 LUB NOWSZA, OPERA WERSJA 9 LUB NOWSZA, CHROME WERSJA 10 LUB NOWSZA, SAFARI Z ZAINSTALOWANYMI NAJNOWSZYMI WERSJAMI JAVA I FLASH, NA EKRANACH O ROZDZIELCZOŚCI POZIOMEJ POWYZ˙EJ 1024 PX. UZ˙YWANIE OPROGRAMOWANIA FIRM TRZECICH MAJA?CYCH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE I FUNKCJONALNOS´C´ PRZEGLA?DAREK: INTERNET EXPLORER, FIREFOX, OPERA, CHROME, SAFARI MOZ˙E MIEC´ WPŁYW NA POPRAWNE WYS´WIETLANIE SKLEPU, DLATEGO W CELU UZYSKANIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOS´CI SKLEPU HTTP://WISLAKI.COM/, NALEZ˙Y powołane oprogramowanie  WYŁA?CZYC´.

9.    KUPUJĄCY MOŻE SKORZYSTAĆ Z OPCJI ZAPAMIĘTANIA JEGO DANYCH PRZEZ SKLEP W CELU UŁATWIENIA PROCESU SKŁADANIA KOLEJNEGO ZAMÓWIENIA. W TYM CELU KUPUJĄCY POWINIEN PODAĆ LOGIN I HASŁO, NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO SWOJEGO KONTA. LOGIN I HASŁO SĄ CIĄGIEM ZNAKÓW USTALANYCH PRZEZ KUPUJĄCEGO, KTÓRY MA OBOWIĄZEK ZACHOWANIA ICH W TAJEMNICY I CHRONIENIA PRZED NIEPOWOŁANYM DOSTĘPEM OSÓB TRZECICH. KUPUJĄCY MA W KAŻDEJ CHWILI MOZ˙LIWOS´C´ WGLA?DU, POPRAWIANIA, AKTUALIZACJI DANYCH ORAZ USUWANIA KONTA W SKLEPIE.

10.    W CELU KORZYSTANIA Z SERWISU NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE PRZEZ KUPUJĄCEGO CO NAJMNIEJ:

a.    URZĄDZENIA Z DOSTĘPEM DO SIECI INTERNET UMOŻLIWIAJĄCEGO KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INTERNETU
b.    PRZEGLĄDARKI ZASOBÓW INTERNETOWYCH UMOŻLIWIAJĄCEJ WYŚWIETLANIE STRON WWW. ZALECA SIĘ STOSOWANIE JEDNEJ Z PRZEGLĄDAREK WYMIENIONEJ W UST. 8 NINIEJSZEGO PARAGRAFU Z AKTYWOWANĄ OPCJĄ „COOKIES”

11.    KLIENTA OBOWIĄZUJE ZAKAZ:

a.    DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM, JAK RÓWNIEŻ SPRZECZNYCH Z ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO,
b.    KORZYSTANIA ZE SKLEPU W SPOSÓB UTRUDNIAJĄCY JEGO FUNKCJONOWANIE LUB UCIĄŻLIWY DLA SPRZEDAJĄCEGO LUB INNYCH KUPUJĄCYCH 12.    SPRZEDAWCA INFORMUJE, ŻE WYKORZYSTUJE KRYPTOGRAFICZNĄ OCHRONĘ TRANSFERU ELEKTRONICZNEGO ORAZ TREŚCI CYFROWYCH PRZEZ ZASTOSOWANIE WŁAŚCIWYCH ŚRODKÓW LOGICZNYCH, ORGANIZACYJNYCH I TECHNICZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W CELU UbieMOŻLIWIENIA DOSTĘPU OSOBOM TRZECIM DO DANYCH, W TYM PRZEZ SZYFROWANIE SSL, STOSOWANIE HASEŁ DOSTĘPU ORAZ PROGRAMÓW ANTYWIRUSOWAYCH CZY PRZECIW NIECHCIANEMU OPROGRAMOWANIU.

13.    SPRZEDAJĄCY INFORMUJE, ŻE POMIMO STOSOWANIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO ZABEZPIECZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W UST. 12 KORZYSTANIE Z SIECI INTERNET ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ MOŻE BYĆ ZAGROŻONE DOSTANIEM SIĘ DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KUPUJĄCEGO, SZKODLIWEGP OPROGRAMOWANIA LUB UZYSKANIEM DOSTĘPU DO DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TYM URZĄDZENIU PRZEZ OSOBY TRZECIE. W CELU ZMINIMALIZOWANIA POWOŁANEGO ZAGROŻENIA SPRZEDAJĄCY ZALECA STOSOWANIE PRZEZ KUPUJĄCEGO PROGRAMÓW ANTYWIRUSOWYCH LUB ŚRODKÓW CHRONIĄCYCH IDENTYFIKACJĘ W SIECI INTERNET.

14.    AKCEPTACJA REGULAMINU JEST DOBROWOLNA, JEDNKAŻE W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI REGULAMINU PRZEZ KUPUJĄCEGO NIE JEST ON UPRAWNIONY DO KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ USŁUGI NEWSLETTER.

§3 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA


1.    ZAMO´WIENIA MOZ˙NA SKŁADAC´ 24 GODZINY NA DOBE?, 7 dni w tygodniu przez cały rok, jako gość lub za pośrednictwem konta.

2.    W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA KUPUJĄCY POWINIEN WYKONAĆ CO NAJMNIEJ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI, Z KTÓRYCH CZĘŚĆ MOŻE BYĆ WIELOKROTNIE POWTARZANA:

a.    DODANIE DO KOSZYKA PRODUKTU;

b.    WYBÓR RODZAJU DOSTAWY;

c.    WYBÓR RODZAJU PŁATNOŚCI;

d.    WYBÓR MIEJSCA WYDANIA RZECZY;

e.    ZŁOŻENIE W SKLEPIE ZAMÓWIENIA POPRZEZ UŻYCIE PRZYCISKU „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

3.    ZAWARCIE UMOWY Z KONSUMENTEM NASTE?PUJE Z CHWILĄ OTRZYMANIA PRZEZ KUPUJĄCEGO OD SPRZEDAJĄCEGO MAILA Z POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA.

4.    REALIZACJA zamówienia KONSUMENTA PŁATNEGO ZA POBRANIEM NASTĘPUJE NIEZWŁOCZNIE, A ZAMÓWIENIA PŁATNEGO PRZELEWEM LUB ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY KONSUMENTA NA KONCIE SPRZEDAJĄCEGO.

5.    ZAWARCIE UMOWY Z KLIENTEM NASTE?PUJE Z CHWILĄ PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO, O CZYM INFORMUJE ON KLIENTA W TERMINIE DO 48 GODZIN roboczych OD ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.

6.    REALIZACJA ZAMÓWIENIA KLIENTA PŁATNEGO ZA POBRANIEM NASTĘPUJE NIEZWŁOCZNIE PO ZAWARCIU UMOWY, A ZAMÓWIENIA PŁATNEGO PRZELEWEM LUB ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PO ZAWARCIU UMOWY I ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY KLIENTA NA KONCIE SPRZEDAJĄCEGO.

7.    REALIZACJA ZAMÓWIENIA KLIENTA MOŻE BYĆ UZALEŻNIONA OD DOKONANIA WPŁATY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI WARTOŚCI ZAMÓWIENIA LUB UZYSKANIA LIMITU KREDYTU KUPIECKIEGO CO NAJMNIEJ O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA LUB ZGODY SPRZEDAJĄCEGO NA WYSŁANIE ZAMÓWIENIA ZA POBRANIEM (PŁATNEGO PRZY ODBIORZE).

8.    WYSŁANIE PRZEDMIOTU UMOWY NASTĘPUJE W TERMINIE OKREŚLONYM NA KARCIE PRODUKTU, A DLA ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH Z WIELU PRODUKTÓW W NAJDŁUŻSZYM TERMINIE Z OKREŚLONYCH NA KARTACH PRODUKTÓW. BIEG TERMINU ROZPOCZYNA SIĘ Z CHWILĄ REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

9.    ZAKUPIONY PRZEDMIOT UMOWY JEST WRAZ Z WYBRANYM PRZEZ KUPUJĄCEGO DOKUMENTEM SPRZEDAŻY WYSYŁANY WYBRANYM PRZEZ KUPUJĄCEGO RODZAJEM DOSTAWY DO WSKAZANEGO PRZEZ KUPUJĄCEGO W ZAMÓWIENIU MIEJSCA WYDANIA RZECZY, WRAZ Z DOŁĄCZONYMI ZAŁĄCZNIKAMI, O KTÓRYCH MOWA W §2 PKT 6B.

§4 UMOWy O ŚWIADCZENIE USŁUG
1.    KUPUJĄCY JEST UPRAWNIONY DO KORZYSTANIA W RAMACH SERWISU Z NASTĘPUJĄCYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
A.    USŁUGI INFORMACYJNE - UMOŻLIWIAJĄCE KUPUJĄCEMU ZAPOZNANIE SIĘ Z PRODUKTAMI,

B.    USŁUGI KOMUNIKACYJNE – USŁUGI UMOŻLIWIAJĄCE KOMUNIKACJĘ KUPUJĄCEGO I SPRZEDAWCY, W TYM FORMULARZ ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO NASTĘPUJE ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

C.    NEWSLETTER,

D.    KONTO

2.    ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ODNOŚNIE USŁUG INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH NASTĘPUJE Z CHWILĄ PRZYSTĄPIENIA DO KORZYSTANIA PRZEZ KUPUJĄCEGO Z POWOŁANYCH USŁUG, A ULEGA ROZWIĄZANIU Z CHWILĄ ZAKOŃCZENIA KORZYSTANIA Z PRZEDMIOTOWYCH USŁUG.

3.    ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI KONTA JEST POPRZEDZONE WYPEŁNIENIEM INTERAKTYWNEGO FORMULARZA „ZAŁÓŻ KONTO”, AKTYWACJĄ PRZYCISKU „ZAŁÓŻ KONTO” I NASTĘPUJE Z CHWILĄ URUCHOMIENIA LINKU AKTYWACYJNEGO PRZESŁANEGO KUPUJĄCEMU ZA POŚREDNICTWEM ADRESU E-MAIL PODANEGO W POWOŁANYM FORMULARZU.

4.    ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI KONTA NASTĘPUJE POPRZEZ WYSŁANIE W TYM ZAKRESIE ŻĄDANIA DO SPRZEDAJĄCEGO ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ.
5.    INFORMACJE O ZAWARCIU I ROZWIĄZANIU UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTER ZNAJDUJE SIĘ W § 5 REGULAMINU.

6.    USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE W SERWISIE BEZPŁATNIE, 24 GODZINY NA DOBĘ PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU W CIĄGU CAŁEGO ROKU.

§5 NEWSLETTER
1.    W CELU ZAWARCIA UMOWY NEWSLETTER KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST CO NAJMNIEJ: A.    WYPEŁNIĆ INTERAKTYWNY FORMULARZ ZNAJDUJĄCY SIĘ POD ADRESEM: HTTP://WISLAKI.COM/STRONA/NEWSLETTER POPRZEZ PODANIE ADRESU E-MAIL,
B.    ZAAKCEPTOWAĆ REGULAMIN,
C.    WYRAZIĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCEGO PODANYCH W FORMULARZU, O KTÓRYM MOWA W PKT. A), W ZBIORZE DANYCH POD NAZWĄ „NEWSLETTER” W CELU WYSYŁANIA INFORMACJI HANDLOWEJ
D.    WYRAZIĆ ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH OD SPRZEDAJĄCEGO W RAMACH USŁUGI NEWSLETTER,
E.    WYRAZIĆ ZGODĘ NA UŻYWANIE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO TELEKOMUNIKACYJNYCH URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH KUPUJĄCEGO W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.,
F.    AKTYWOWAĆ PRZYCISK „ZAPISZ”
2.    ZGODY, O KTÓRYCH MOWA W UST. 2 SĄ DOBROWOLNE I MOGĄ ZOSTAĆ W KAŻDEJ CHWILI PRZEZ KUPUJĄCEGO COFNIĘTE.
3.    DO ZAWARCIA UMOWY NEWSLETTER DOCHODZI Z CHWILĄ AKTYWACJI LINKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W MAILU WYSŁANYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO NA ADRES E-MAIL PODANY PRZEZ KUPUJĄCEGO W FORMULARZU, O KTÓRYM MOWA W UST. 1 PKT. A POWYŻEJ
4.    KUPUJĄCY MOŻE WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ NEWSLETTER W KAŻDEJ CHWILI DOKONUJĄC DEZAKTYWACJI POPRZEZ URUCHOMIENIE WŁAŚCIWEGO LINKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W MAILU WYSŁANYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO NA ADRES E-MAIL KUPUJĄCEGO PO AKTYWACJI PRZYCISKU ZAPISZ.

§ 6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1.    KONSUMENTOWI, PRZYSŁUGUJE NA PODSTAWIE ART. 27  PRAWA KONSUMENCKIEGO PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ, BEZ PODANIA PRZYCZYNY I BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW, Z WYJĄTKIEM KOSZTÓW OKREŚLONYCH W ART. 33, ART. 34  ust. 2 PRAWA KONSUMENCKIEGO.
2.    TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ WYNOSI 14 DNI OD MOMENTU WYDANIA RZECZY, A DO ZACHOWANIA TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE OŚWIADCZENIA PRZED JEGO UPŁYWEM.

3.    OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KONSUMENT MOŻE ZŁOŻYĆ NA FORMULARZU, KTÓREGO WZÓR STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO  PRAWA KONSUMENCKIEGO, lub NA FORMULARZU DOSTĘPNYM POD ADRESEM https://cdn.shoplo.com/3267/files/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf?112 LUB W INNEJ dowolnej FORMIE.

4.    SPRZEDAJĄCY NIEZWŁOCZNIE POTWIERDZI KONSUMENTOWI NA E-MAIL (PODANY PRZY ZAWIERANIU UMOWY I INNY, JEŻELI ZOSTAŁ PODANY W ZŁOŻONYM OŚWIADCZENIU) OTRZYMANIE OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

5.    W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY, UMOWA JEST UWAŻANA ZA NIEZAWARTĄ.

6.    KONSUMENT MA OBOWIĄZEK ZWRÓCIĆ RZECZ SPRZEDAJĄCEMU NIEZWŁOCZNIE, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM ODSTĄPIŁ OD UMOWY. DO ZACHOWANIA TERMINU WYSTARCZY ODESŁANIE RZECZY PRZED JEGO UPŁYWEM.
7.    ODSYŁA RZECZY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM UMOWY, OD KTÓREJ ODSTĄPIŁ NA WŁASNY KOSZT I RYZYKO.

8.    KONSUMENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI RZECZY BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM UMOWY A BĘDĄCE WYNIKIEM KORZYSTANIA Z NIEJ W SPOSÓB WYKRACZAJĄCY POZA KONIECZNY DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA RZECZY.

9.    SPRZEDAJĄCY NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZŁOŻONEGO PRZEZ KONSUMENTA ZWRÓCI KONSUMENTOWI WSZYSTKIE DOKONANE PRZEZ NIEGO PŁATNOŚCI, W TYM KOSZTY DOSTARCZENIA RZECZY, A JEŻELI KONSUMENT WYBRAŁ SPOSÓB DOSTAWY INNY NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA OFEROWANY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY NIE ZWRÓCI KONSUMENTOWI DODATKOWYCH KOSZTÓW ZGODNIE Z ART 33 polskiego PRAWA KONSUMENCKIEGO.

10.    SPRZEDAJĄCY DOKONUJE ZWROTU ZAPŁATY PRZY UŻYCIU TAKIEGO SAMEGO SPOSOBU PŁATNOŚCI, JAKIEGO UŻYŁ KONSUMENT, CHYBA ŻE KONSUMENT WYRAŹNIE ZGODZIŁ SIĘ NA INNY SPOSÓB PŁATNOŚCI, KTÓRY NIE WIĄŻE SIĘ DLA NIEGO Z ŻADNYMI KOSZTAMI.

11.    SPRZEDAJĄCY MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM ZAPŁATY OTRZYMANEJ OD KONSUMENTA DO CHWILI OTRZYMANIA RZECZY Z POWROTEM LUB DOSTARCZENIA PRZEZ KONSUMENTA DOWODU JEJ ODESŁANIA, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE ZDARZENIE NASTĄPI WCZEŚNIEJ.

12.    KONSUMENTOWI ZGODNIE Z ART 38 PRAWA KONSUMENCKIEGO NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ NIEPREFABRYKOWANA, WYPRODUKOWANA WEDŁUG SPECYFIKACJI KONSUMENTA LUB SŁUŻĄCA ZASPOKOJENIU JEGO ZINDYWIDUALIZOWANYCH POTRZEB;

§7 RĘKOJMIA


1.    SPRZEDAJĄCY NA PODSTAWIE ART. 558§1 KODEKSU CYWILNEGO CAŁKOWICIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW Z TYTUŁU WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (RĘKOJMIA).
2.    sprzedający PONOSI odpowiedzialność WOBEC KONSUMENTA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 556 KODEKSU CYWILNEGO I KOLEJNYCH ZA WADY (RĘKOJMIA).
3.    W PRZYPADKU UMOWY Z KONSUMENTEM JEŻELI WADA FIZYCZNA ZOSTAŁA STWIERDZONA PRZED UPŁYWEM ROKU OD MOMENTU WYDANIA RZECZY, PRZYJMUJE SIĘ, ŻE ISTNIAŁA ONA W CHWILI PRZEJŚCIA NIEBEZPIECZEŃSTWA NA KONSUMENTA.

4.    KONSUMENT, JEŻELI RZECZ SPRZEDANA MA WADĘ, MOŻE:

A.    ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ŻĄDANIU OBNIŻENIA CENY;

B.    ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY;
CHYBA ŻE SPRZEDAJĄCY NIEZWŁOCZNIE I BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KONSUMENTA WYMIENI RZECZ WADLIWĄ NA WOLNĄ OD WAD ALBO WADĘ USUNIE. JEŻELI JEDNAK RZECZ BYŁA JUŻ WYMIENIONA LUB NAPRAWIANA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO ALBO SPRZEDAJĄCY NIE UCZYNIŁ ZADOŚĆ OBOWIĄZKOWI WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD LUB USUNIĘCIA WADY, NIE PRZYSŁUGUJE konsumentowi PRAWO DO WYMIANY RZECZY LUB USUNIĘCIA WADY.

5.    KONSUMENT, MOŻE ZAMIAST ZAPROPONOWANEGO PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO USUNIĘCIA WADY ŻĄDAĆ WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD ALBO ZAMIAST WYMIANY RZECZY ŻĄDAĆ USUNIĘCIA WADY, CHYBA ŻE DOPROWADZENIE RZECZY DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KONSUMENTA JEST NIEMOŻLIWE ALBO WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW W PORÓWNANIU ZE SPOSOBEM PROPONOWANYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO, PRZY CZYM PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ RZECZY WOLNEJ OD WAD, RODZAJ I ZNACZENIE STWIERDZONEJ WADY, A TAKŻE BIERZE SIĘ POD UWAGĘ NIEDOGODNOŚCI, NA JAKIE NARAŻAŁBY KONSUMENTA INNY SPOSÓB ZASPOKOJENIA.

6.    KONSUMENT NIE MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY, JEŻELI WADA JEST NIEISTOTNA.

7.    KONSUMENT, JEŻELI RZECZ SPRZEDANA MA WADĘ, MOŻE RÓWNIEŻ:

a.    ŻĄDAĆ WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD;

b.    ŻĄDAĆ USUNIĘCIA WADY.

8.    SPRZEDAJĄCY JEST OBOWIĄZANY WYMIENIĆ RZECZ WADLIWĄ NA WOLNĄ OD WAD LUB USUNĄĆ WADĘ W ROZSĄDNYM CZASIE BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KONSUMENTA.

9.    SPRZEDAJĄCY MOŻE ODMÓWIĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA ŻĄDANIU KONSUMENTA, JEŻELI DOPROWADZENIE DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ RZECZY WADLIWEJ W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KUPUJĄCEGO JEST NIEMOŻLIWE ALBO W PORÓWNANIU Z DRUGIM MOŻLIWYM SPOSOBEM DOPROWADZENIA DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW.

10.    W PRZYPADKU, JEŻELI RZECZ WADLIWA ZOSTAŁA ZAMONTOWANA, KONSUMENT MOŻE ŻĄDAĆ OD SPRZEDAJĄCEGO DEMONTAŻU I PONOWNEGO ZAMONTOWANIA PO DOKONANIU WYMIANY NA WOLNĄ OD WAD LUB USUNIĘCIU WADY, JEDNAK ZOBOWIĄZANY JEST PONIEŚĆ CZĘŚĆ ZWIĄZANYCH Z TYM KOSZTÓW PRZEWYŻSZAJĄCYCH CENĘ RZECZY SPRZEDANEJ ALBO MOŻE ŻĄDAĆ OD SPRZEDAJĄCEGO ZAPŁATY CZĘŚCI KOSZTÓW DEMONTAŻU I PONOWNEGO ZAMONTOWANIA, DO WYSOKOŚCI CENY RZECZY SPRZEDANEJ. W RAZIE NIEWYKONANIA OBOWIĄZKU PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO, KONSUMENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONANIA TYCH CZYNNOŚCI NA KOSZT I NIEBEZPIECZEŃSTWO SPRZEDAJĄCEGO.

11.    KONSUMENT, KTÓRY WYKONUJE UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI, JEST OBOWIĄZANY NA KOSZT SPRZEDAJĄCEGO DOSTARCZYĆ RZECZ WADLIWĄ NA ADRES REKLAMACYJNY, A JEŻELI ZE WZGLĘDU NA RODZAJ RZECZY LUB SPOSÓB JEJ ZAMONTOWANIA DOSTARCZENIE RZECZY PRZEZ KONSUMENTA BYŁOBY NADMIERNIE UTRUDNIONE, KONSUMENT OBOWIĄZANY JEST UDOSTĘPNIĆ RZECZ SPRZEDAJĄCEMU W MIEJSCU, W KTÓRYM RZECZ SIĘ ZNAJDUJE. W RAZIE NIEWYKONANIA OBOWIĄZKU PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO KONSUMENT JEST UPOWAŻNIONY DO ODESŁANIA RZECZY NA KOSZT I NIEBEZPIECZEŃSTWO SPRZEDAJĄCEGO.

12.    KOSZTY WYMIANY LUB NAPRAWY PONOSI SPRZEDAJĄCY, ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI OPISANEJ W §4 PKT 10.

13.    SPRZEDAJĄCY OBOWIĄZANY JEST PRZYJĄĆ OD KONSUMENTA RZECZ WADLIWĄ W RAZIE WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

14.    SPRZEDAJĄCY W TERMINIE CZTERNASTU DNI USTOSUNKUJE SIĘ DO:

c.    OŚWIADCZENIA O ŻĄDANIU OBNIŻENIA CENY;

d.    OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY;

e.    ŻĄDANIA WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD;

f.    ŻĄDANIA USUNIĘCIA WADY.
W PRZECIWNYM WYPADKU UWAŻA SIĘ, ŻE UZNAŁ ZA UZASADNIONE OŚWIADCZENIE LUB ŻĄDANIE KONSUMENTA.

15.    SPRZEDAJĄCY ODPOWIADA Z TYTUŁU RĘKOJMI, JEŻELI WADA FIZYCZNA ZOSTANIE STWIERDZONA PRZED UPŁYWEM DWÓCH LAT OD MOMENTU WYDANIA RZECZY KONSUMENTOWI, A JEŻELI PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY JEST RZECZ UŻYWANA PRZED UPŁYWEM ROKU OD MOMENTU WYDANIA RZECZY KONSUMENTOWI.

16.    ROSZCZENIE KONSUMENTA O USUNIĘCIE WADY LUB WYMIANĘ RZECZY SPRZEDANEJ NA WOLNĄ OD WAD PRZEDAWNIA SIĘ Z UPŁYWEM ROKU, LICZĄC OD DNIA STWIERDZENIA WADY JEDNAK NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PRZED UPŁYWEM DWÓCH LAT OD MOMENTU WYDANIA RZECZY KONSUMENTOWI, A JEŻELI PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY JEST RZECZ UŻYWANA PRZED UPŁYWEM ROKU OD MOMENTU WYDANIA RZECZY KONSUMENTOWI.

17.    W PRZYPADKU, KIEDY OKREŚLONY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO LUB PRODUCENTA TERMIN PRZYDATNOŚCI RZECZY DO UŻYCIA KOŃCZY SIĘ PO UPŁYWIE DWÓCH LAT OD MOMENTU WYDANIA RZECZY KONSUMENTOWI, SPRZEDAJĄCY ODPOWIADA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE TEJ RZECZY STWIERDZONE PRZED UPŁYWEM TEGO TERMINU.

18.    W TERMINACH OKREŚLONYCH W §4 PKT 15-17 KONSUMENT MOŻE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ALBO OBNIŻENIU CENY Z POWODU WADY FIZYCZNEJ RZECZY SPRZEDANEJ, A JEŻELI KONSUMENT ŻĄDAŁ WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD LUB USUNIĘCIA WADY, BIEG TERMINU DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ALBO OBNIŻENIU CENY ROZPOCZYNA SIĘ Z CHWILĄ BEZSKUTECZNEGO UPŁYWU TERMINU DO WYMIANY RZECZY LUB USUNIĘCIA WADY.

19.    W RAZIE DOCHODZENIA PRZED SĄDEM ALBO SĄDEM POLUBOWNYM JEDNEGO Z UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI TERMIN DO WYKONANIA INNYCH UPRAWNIEŃ, PRZYSŁUGUJĄCYCH KONSUMENTOWI Z TEGO TYTUŁU, ULEGA ZAWIESZENIU DO CZASU PRAWOMOCNEGO ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA. ODPOWIEDNIO STOSUJE SIĘ RÓWNIEŻ DO POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO, PRZY CZYM TERMIN DO WYKONANIA INNYCH UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI, PRZYSŁUGUJĄCYCH KONSUMENTOWI, ZACZYNA BIEC OD DNIA ODMOWY PRZEZ SĄD ZATWIERDZENIA UGODY ZAWARTEJ PRZED MEDIATOREM LUB BEZSKUTECZNEGO ZAKOŃCZENIA MEDIACJI.

20.    DO WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY PRAWNE RZECZY SPRZEDANEJ STOSUJE SIĘ §4 PKT 15-16, Z TYM ŻE BIEG TERMINU ROZPOCZYNA SIĘ OD DNIA, W KTÓRYM KONSUMENT DOWIEDZIAŁ SIĘ O ISTNIENIU WADY, A JEŻELI KONSUMENT DOWIEDZIAŁ SIĘ O ISTNIENIU WADY DOPIERO NA SKUTEK POWÓDZTWA OSOBY TRZECIEJ – OD DNIA, W KTÓRYM ORZECZENIE WYDANE W SPORZE Z OSOBĄ TRZECIĄ STAŁO SIĘ PRAWOMOCNE.

21.    JEŻELI Z POWODU WADY RZECZY KONSUMENT ZŁOŻYŁ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ALBO OBNIŻENIU CENY, MOŻE ON ŻĄDAĆ NAPRAWIENIA SZKODY, KTÓRĄ PONIÓSŁ PRZEZ TO, ŻE ZAWARŁ UMOWĘ, NIE WIEDZĄC O ISTNIENIU WADY, CHOĆBY SZKODA BYŁA NASTĘPSTWEM OKOLICZNOŚCI, ZA KTÓRE SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI MOŻE ŻĄDAĆ ZWROTU KOSZTÓW ZAWARCIA UMOWY, KOSZTÓW ODEBRANIA, PRZEWOZU, PRZECHOWANIA I UBEZPIECZENIA RZECZY, ZWROTU DOKONANYCH NAKŁADÓW W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM NIE ODNIÓSŁ Z NICH KORZYŚCI, A NIE OTRZYMAŁ ICH ZWROTU OD OSOBY TRZECIEJ ORAZ ZWROTU KOSZTÓW PROCESU. NIE UCHYBIA TO PRZEPISOM O OBOWIĄZKU NAPRAWIENIA SZKODY NA ZASADACH OGÓLNYCH.

22.    UPŁYW ŻADNEGO TERMINU DO STWIERDZENIA WADY NIE WYŁĄCZA WYKONANIA UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI, JEŻELI SPRZEDAJĄCY WADĘ PODSTĘPNIE ZATAIŁ.

23.    FORMULARZ OŚWIADCZENIA REKLAMACJI TOWARÓW DOSTĘPNY JEST POD ADRESEM: https://cdn.shoplo.com/3267/files/reklamacja_towarow.pdf?114

24.    REKLAMACJE USŁUG NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES E-MAIL PODANY W DEFINICJI ADRESU.

25.    W REKLAMACJI NALEŻY PODAĆ CO NAJMNIEJ DANE KUPUJĄCEGO, KRÓTKI OPIS JAKIEJ USŁUGI DOTYCZY REKLAMACJA I CZEGO ŻĄDA KONSUMENT.

26.    SPRZEDAJĄCY ROZPATRZY REKLAMACJĘ W TERMINIE 14 DNI OD DATY JEJ OTRZYMANIA.
§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.    SPRZEDAJĄCY JEST ODPOWIEDZIALNY WZGLĘDEM KLIENTA ZA SZKODĘ WYNIKAJĄCĄ Z NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA SWOICH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z REGULAMINU, W TYM UMOWY ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TYLKO, GDY SZKODA POWSTANIE Z WINY UMYŚLNEJ SPRZEDAJĄCEGO.
2.    JEŻELI DZIAŁANIE LUB ZANIECHANIE SPRZEDAJĄCEGO, Z KTÓREGO WYNIKNIE SZKODA BĘDZIE STANOWIĆ NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE KTÓREGOKOLWIEK ZOBOWIĄZANIA SPRZEDAJĄCEGO WYNIKAJĄCEGO Z REGULAMINU, W TYM UMOWY LUB UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG, KLIENTOWI NIE BĘDZIE PRZYSŁUGIWAĆ ROSZCZENIE O NAPRAWIENIE SZKODY Z TYTUŁU CZYNU NIEDOZWOLONEGO.
3.    POSTANOWIENIE UST. 2 POWYŻEJ NIE MA ZASTOSOWANIA DO SZKODY NA OSOBIE.

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH


1.    ADMINISTRATOREM BAZ DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ KONSUMENTÓW SKLEPU JEST SPRZEDAJĄCY.

2.    sprzedający zobowiązuje się DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z USTAWA? O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU ORAZ USTAWA? O świadczeniu USŁUG DROGA? ELEKTRONICZNA? Z DNIA 18 LIPCA 2002 ROKU. KUPUJĄCY podając PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA SWOJE DANE OSOBOWE sprzedającemu wyraża ZGODE? NA ICH PRZETWARZANIE PRZEZ sprzedającego W CELU REALIZACJI ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA. KUPUJĄCY MA W KAŻDEJ CHWILI możliwość wglądu, POPRAWIANIA, AKTUALIZACJI ORAZ USUWANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

3.    SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZBIERANIA, PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W CELU REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PRZEZ SKLEP ZOSTAŁY OPISANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: http://wislaki.com/strona/polityka_prywatnosci

§10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1.    JEŻELI SPRZEDAJĄCY NIE UZNA REKLAMACJI KONSUMENTA, A KONSUMENT NIE ZGODZI SIĘ, ZE STANOWISKIEM SPRZEDAJĄCEGO, KONSUMENT BĘDZIE UPRAWNIONY DO PODANIA SPORU POD ROZSTRZYGNIECIE SĄDU POLUBOWNEGO LUB ZWRÓCIĆ SIĘ DO POWOŁANEGO SĄDU O MEDIACJĘ LUB ARBITRAŻ (ADR)
2.    INFORMACJE O DOSTĘPIE DO PROCEDUR WSKAZANYCH W UST. 1 NINIEJSZEGO PARAGRAFU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE: HTTPS://WEBGATE.EC.EUROPA.EU/ODR/MAIN/INDEX.CFM?EVENT=MAIN.ADR.SHOW ORAZ NA PODSTRONIE URZĘDU KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POD ADRESEM HTTPS://UOKIK.GOV.PL/SPORY_KONSUMENCKIE.PHP.
3.    W PRZYPADKU, GDY POZASĄDOWE ROZPATRYWANIE REKLAMACJI NIE DOPROWADZI DO ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU POMIĘDZY SPRZEDAJĄCYM, A KONSUMENTEM SPÓR ZOSTANIE PODDANY POD ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU MIEJSCOWO I RZECZOWO WŁAŚCIWEGO.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    REGULAMIN ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRAWEM KONSUMENCKIM, I PODLEGA PRAWU POLSKIEMU.

2.    ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE MA NA CELU NARUSZENIA PRAW KUPUJĄCEGO. NIE MOZ˙E BYC´ RÓWNIEŻ W TEN SPOSO´B INTERPRETOWANE, GDYZ˙ W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI JAKIEJKOLWIEK CZE?S´CI REGULAMINU Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, SPRZEDAJĄCY DEKLARUJE BEZWZGLĘDNIE PODPORZĄDKOWANIE SIĘ I STOSOWANIE TEGO PRAWA W MIEJSCE ZAKWESTIONOWANEGO PRZEPISU REGULAMINU.

3.    O ZMIANACH REGULAMINU I ICH ZAKRESIE ZAREJESTROWANI KUPUJĄCY BE?DA? POWIADOMIENI DROGA? ELEKTRONICZNA? (NA WSKAZANY PRZY REJESTRACJI LUB ZAMÓWIENIU E-MAIL). POWIADOMIENIE ZOSTANIE WYSŁANE CO NAJMNIEJ NA 30 DNI PRZED wejściem W Z˙YCIE NOWEGO REGULAMINU. ZMIANY WPROWADZANE BĘDĄ W CELU DOSTOSOWANIA REGULAMINU DO OBOWIĄZUJĄCEGO STANU PRAWNEGO.

4.    AKTUALNA WERSJA REGULAMINU JEST ZAWSZE dostępna DLA KUPUJĄCEGO W ZAKŁADCE REGULAMIN (HTTP://WISLAKI.COM/STRONA/REGULAMIN). W TRAKCIE REALIZACJI zamówienia ORAZ W CAŁYM OKRESIE OPIEKI  posprzedażowej KUPUJĄCEGO obowiązuje REGULAMIN ZAAKCEPTOWANY PRZEZ NIEGO PRZY SKŁADANIU zamówienia. ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI, KIEDY KONSUMENT UZNA GO ZA MNIEJ KORZYSTNY OD AKTUALNEGO I POINFORMUJE SPRZEDAJĄCEGO O WYBORZE AKTUALNEGO, JAKO OBOWIĄZUJĄCEGO.

5.    KLIENT I SPRZEDAJĄCY WYŁĄCZAJĄ STOSOWANIE DO UMOWY ORAZ INNYCH KWESTII UREGULOWANYCH REGULAMINEM KONWENCJI WIEDEŃSKIEJ O SPRZEDAŻY MIĘDZYNARODOWEJ TOWARÓW Z DNIA 11 KWIETNIA 1980 ROKU.

6.    SPORY WYNIKŁE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM LUB WYKONANIEM UMOWY POMIĘDZY KLIENTEM, A SPRZEDAJĄCYM BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZEZ SĄD MIEJSCOWO WŁAŚCIWY DLA SPRZEDAJĄCEGO.

(MSZCZONÓW, 25.12.2014 R.)